Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie en advertenties te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Algemene voorwaarden

LEON10 Interieurontwerp
Leontine Broer
Frida Katzpad 12
3445 TP  WOERDEN
Tel: 06-14768649
email: info@leon10Interieurontwerp.nl
website: www.leon10Interieurontwerp.nl
KvK: 57190194

Diensten

LEON10 Interieurontwerp geeft advies op het gebied van Interieurontwerp en ontwerp voor particulieren en bedrijven.

Opdrachtgever

Elk natuurlijk of rechtspersoon die tot LEON10 Interieurontwerp in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met LEON10 Interieurontwerp gesloten overeenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder ”opdrachtgever” ook verstaan  degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zal worden geleverd.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle te leveren diensten van LEON10 Interieurontwerp aan de opdrachtgever. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien er voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Indien ook de opdrachtgever naar algemene of specifieke voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de opdrachtgever niet van toepassing. Mits en indien zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever niet in strijd komen met de voor­waarden van LEON10 Interieurontwerp, dan is slechts het in de voorwaarden van LEON10 Interieurontwerp bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de opdrachtgever doet aan het voorgaande niet af.

LEON10 Interieurontwerp is gerechtigd de inhoud van de Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van LEON10 Interieurontwerp en treden 14 dagen na de bekendmaking in werking, of op een andere datum die bij de bekendmaking vermeldt zal worden. Wijzigingen in de Algemene voorwaarden gelden dan ook voor diensten die na de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden in behandeling worden genomen bij LEON10 Interieurontwerp.

Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst met LEON10 Interieurontwerp komt eerst tot stand wanneer er een aan LEON10 Interieurontwerp gegeven order schriftelijk dan wel per E-mail is bevestigd. Een order wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop LEON10 Interieurontwerp de ondertekende offerte / opdrachtbevestiging binnen de daarin gestelde termijn terug heeft ontvangen van de opdrachtgever.

Bij het aangaan van een overeenkomst met LEON10 Interieurontwerp in welke vorm dan ook, geeft de opdrachtgever te kennen akkoord te gaan met alle genoemde punten van de Algemene Voorwaarden. Op alle overeenkomsten gesloten met LEON10 Interieurontwerp is het Nederlandse recht van toepassing.

LEON10 Interieurontwerp heeft te allen tijde het recht zonder opgaaf van redenen een potentiële opdrachtgever te weigeren.

Uitvoering van de overeenkomst

LEON10 Interieurontwerp zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Indien er voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft LEON10 Interieurontwerp het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De opdrachtgever zorgt ervoor, dat alle gegevens waarvan LEON10 Interieurontwerp aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te weten, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan LEON10 Interieurontwerp worden verstrekt.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan

LEON10 Interieurontwerp zijn verstrekt heeft LEON10 Interieurontwerp het recht de uitvoering de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging vloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

LEON10 Interieurontwerp is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook. De opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor keuze en toepassing van het door LEON10 Interieurontwerp gegeven advies. Ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door opdrachtgever bestelde materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen die LEON10 Interieurontwerp tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.

De uitwerking van het advies of de afgesproken diensten zijn afhankelijk van veel factoren buiten de invloed van LEON10 Interieurontwerp.

Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen de Partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dien overeenkomstig aan te passen.

Indien partijen overeenkomen, dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. LEON10 Interieurontwerp zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal LEON10 Interieurontwerp de opdrachtgever hierover van te voren inlichten.

Indien een vast honorarium is overeengekomen zal LEON10 Interieurontwerp daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of   mon­deling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die de hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever in rekening gebracht.

Door de opdrachtgever na het verstrekken van de alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan LEON10 Interieurontwerp ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon gegeven dan is het risico voor de ten uitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van opdrachtgever.

Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden aan

LEON10 Interieurontwerp alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, materiaalaanschaf, provisie e.d. ) te vergoeden en indien LEON10 Interieurontwerp zulks wenst de voor de uitvoering van de opdracht bestemde materialen en halffabricaten voor zijn rekening te nemen tegen de door LEON10 Interieurontwerp in haar calculatie opgenomen prijzen: alles onverminderd het recht van LEON10 Interieurontwerp op vergoeding wegens winstderving, zo mede van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten en schaden.

Ontbinding van de overeenkomst

De vorderingen van LEON10 Interieurontwerp op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

Na het sluiten van de overeenkomst aan LEON10 Interieurontwerp ter kennis genomen omstandigheden geven LEON10 Interieurontwerp goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

Indien LEON10 Interieurontwerp de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is LEON10 Interieurontwerp bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd het recht van LEON10 Interieurontwerp schadevergoeding te vorderen.

Prijzen

Alle genoemde prijzen in de offerte van LEON10 Interieurontwerp worden weergegeven in Euro’s en zijn vrijgesteld van de wettelijke geldende Btw-tarieven en andere heffingen van overheidswege, exclusief reiskosten (ad € 0,50 per km) en exclusief overige kosten die nodig zijn om de diensten te leveren, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Alle genoemde prijzen in een offerte/opdrachtbevestiging van LEON10 Interieurontwerp zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals verzendkosten, belastingen, heffingen en overige kosten van derden.

LEON10 Interieurontwerp behoud het recht om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar vóór de dag van levering, verhoging en één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhoging in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Deze zullen vermeld worden op de eindfactuur.

Genoemde tarieven, kortingen en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige te leveren diensten.

LEON10 Interieurontwerp behoudt zich het recht te allen tijde de tarieven aan te passen.

Mondeling gemaakte afspraken en bedingen binden LEON10 Interieurontwerp eerst nadat deze schriftelijk of per E-mail door LEON10 Interieurontwerp zijn bevestigd.

Leveringsvoorwaarden

Na een eerste uitgebreid kennismakingsgesprek waarin de situatie wordt opgenomen, ontvangt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk een offerte/opdrachtbevestiging met daarin vermeld een overzicht van de gewenste diensten, reiskosten, eventuele kosten van diensten van derden, wettelijke geldende Btw-tarieven, het totaalbedrag, eventuele kortingen en de uiterste datum van de geldigheid van de offerte/opdrachtbevestiging.

50% van het offertebedrag dient direct na ondertekening van de offerte te worden voldaan ter aanbetaling. Hiervoor zal Leon10 Interieurontwerp na ontvangst van de getekende offerte een factuur toezenden.

Het restantbedrag dient binnen 14 dagen na afronding van de opdracht te worden voldaan. Hiervoor zal een eindfactuur worden verzonden.

Alle diensten van LEON10 Interieurontwerp worden volgens afspraken tussen opdrachtgever en LEON10 Interieurontwerp uitgevoerd. Een door LEON10 Interieurontwerp opgegeven termijn voor het volbrengen van de diensten heeft een indicatieve strekking. LEON10 Interieurontwerp is nooit aansprakelijk voor vertragingen in de leveringen door derden.

De opdrachtgever is vrij in het opvolgen van adviezen die LEON10 Interieurontwerp geeft, mocht de opdrachtgever besluiten een advies (gedeeltelijk) niet op te volgen is de opdrachtgever wel verplicht tot volledige betaling van de geleverde diensten aan LEON10 Interieurontwerp.

LEON10 Interieurontwerp is nooit aansprakelijk voor het (gedeeltelijk) niet opvolgen van de adviezen.

De diensten van LEON10 Interieurontwerp worden met de uiterste zorgvuldigheid en onafhankelijk uitgevoerd.

Klachten die direct verband houden met uitgevoerde diensten van LEON10 Interieurontwerp dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 werkdagen na afronding van de geleverde diensten, schriftelijk aan LEON10 Interieurontwerp worden medegedeeld.

Alle te leveren diensten van LEON10 Interieurontwerp die de opdrachtgever aanvraagt worden vermeld in de offerte/opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever extra diensten buiten de offerte / opdrachtbevestiging om wil en de levering in gedeelten geschiedt, heeft LEON10 Interieurontwerp het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen, waarvan de kosten voor rekening van de opdrachtgever zijn.

Levering van de diensten van LEON10 Interieurontwerp op een ander adres dan het factuuradres is mogelijk. Opdrachtgever dient dit aan te geven voor het versturen van de offerte/opdrachtbevestiging. Dit graag goed communiceren om een goede afhandeling te bevorderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit de met LEON10 Interieurontwerp gesloten overeenkomst aan derden over te dragen.

Eigendomsrecht, gebruik en licentie

Alle uit de geleverde diensten voortvloeiende rechten van intellectuele eigendom waaronder: het octrooirecht, het modelrecht, en het auteursrecht, komen toe aan LEON10 Interieurontwerp.

Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend LEON10 Interieurontwerp daartoe bevoegd.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van naam van LEON10 Interieurontwerp openbaar te maken of te verveelvoudigen.

In het kader van de geleverde diensten van LEON10 Interieurontwerp blijven de tot stand werktekeningen, illustraties, ontwerpen, schetsen en foto’s en andere materialen en bestanden eigendom van LEON10 Interieurontwerp, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

Wanneer de opdrachtgever voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met LEON10 Interieurontwerp, verkrijgt de opdrachtgever een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp.

LEON10 INTERIEURONTWERP heeft, met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp en foto’s te gebruiken voor publiciteit of promotie.

Betaling

Alle betalingen dienen te geschieden in Euro’s. Bij betaling via bank of giro geldt de datum van creditering van de bank van LEON10 Interieurontwerp als de datum van betaling.

Betaling dient gedaan te worden binnen 14 dagen na de factuurdatum.

Is de opdrachtgever in verzuim dan is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 2%. Bij het in gebreke blijven zijn alle hieruit voortvloeiende (buitengerechtelijk) incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten zijn gelijk aan het incassotarief opgesteld door de Orde van advocaten. Wanneer LEON10 Interieurontwerp evenwel aantoont dat deze ter inning van haar vorderingen hogere kosten heeft moeten maken welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze kosten voor vergoeding door de opdrachtgever in aanmerking.

In geval van liquidatie, faillissement, of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van

LEON10 Interieurontwerp en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens LEON10 Interieurontwerp onmiddellijk opeisbaar zijn.

Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds der afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen, die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

De eigendom der goederen en rechten blijft aan LEON10 Interieurontwerp en gaat eerst voor zover bedongen, over op schadevergoeding ter zake van de geleverde goederen, waaronder begrepen die van voorafgaande leveringen zal hebben voldaan.

Voor opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen kan deelbetaling worden verlangd. Deze deelbetalingen dienen vooraf te worden overeengekomen. Iedere deellevering waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een opdracht, kan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Wanneer LEON10 Interieurontwerp al werkzaamheden met betrekking tot de opdracht heeft verricht en opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat LEON10 INTERIEURONTWERP zou toekomen tot geheel vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

Wanneer er sprake is van zijn wil, onafhankelijke omstandigheden of bepaalde gedragingen of handelingen aan de zijde van opdrachtgever waardoor van LEON10 Interieurontwerp redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht verder vervult, heeft LEON10 Interieurontwerp het recht deze opdracht neer te leggen. In dit geval heeft zij het recht op het honorarium voor tot op dat moment verrichtte arbeid en op vergoeding van tot op dat moment gemaakte kosten en is zij verplicht de bereikte resultaten ter beschikking te stellen.

Persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van LEON10 Interieurontwerp opgeslagen om opdrachten te verwerken. LEON10 Interieurontwerp geeft nooit persoonsgegevens aan derden en zal er alles aan doen om te voorkomen dat uw gegevens in handen kunnen vallen van derden. LEON10 Interieurontwerp hanteert bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens de desbetreffende wetgeving.

Aansprakelijkheid

Indien LEON10 Interieurontwerp aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrenst:

De aansprakelijkheid van LEON10 Interieurontwerp, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering.

Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet wordt gedekt, is LEON10 Interieurontwerp beperkt tot eenmaal de factuurwaarde van de opdracht (inclusief BTW) althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van LEON10 Interieurontwerp of haar ondergeschikten.

LEON10 Interieurontwerp is nooit aansprakelijk voor vervolgschade.

Geschillen

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse Recht van toepassing. Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn worden alle geschillen van welke aard dan ook, verband houdende of voortvloeiende uit door LEON10 Interieurontwerp en de opdrachtgever aangegane overeenkomsten en door LEON10 Interieurontwerp verrichtte leveringen berecht door een bevoegd Nederlands rechter in het arrondissementdistrict kiest.

Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet een jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop LEON10 Interieurontwerp geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor LEON10 Interieurontwerp niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van LEON10 Interieurontwerp opgeschort. Indien de periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien LEON10 Interieurontwerp bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is zij gerechtigd het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijk contract.

De opdrachtgever krijgt de Algemene voorwaarden van LEON10 Interieurontwerp bij de offerte / opdrachtbevestiging meegestuurd. De opdrachtgever dient voor het bevestigen van de offerte van deze voorwaarden op de hoogte te zijn en te tekenen voor akkoord.

Contact

Leon10 interieurontwerp
Woerden

info@leon10interieurontwerp.nl
06 - 14 76 86 49
KvK: 57190194

Informatie
Aangesloten bij het platform voor duurzame woonprofessionals:
Deelnemer Interieurplein:

Copyright © Leon10 interieurontwerp | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud